Make your own free website on Tripod.com
 
 

Madrasah Diniah  Bakriah

Pondok Pasir Tumboh, 16150 Kota Bharu

Tel. 09-7652193 / 7657786 ( P )

(Tuan Guru Hj Hashim b Hj Abu Bakar )