Kulliyah Pondok Darulnaim

Terusan Limbat, Pasir Tumboh, 16150 Kota Bharu

Tel. 09-7641206

( Ustaz Hj Wan Ismail b Wan Ibrahim )