Madrasah Rahmaniah

Pondok Lubuk Tapah, 17200 Lemal, Pasir Mas

Tel. 09-7908566 / 09-7905672 ( P )

( Tuan Guru Hj Abdullah b Hj Abdul Rahman )